Extra nieuwsbrief 28 oktober 2020

Lieve mensen,

Een maandbrief die iets eerder verschijnt dan gebruikelijk, omdat we u er op tijd op willen attenderen dat a.s. zondag, 1 november, de leden en vrienden die in het afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht. Meestal is dat pas eind november, maar nu dus iets eerder.

Tegelijk is het mogelijk dat er over een paar dagen nog een extra brief verschijnt, omdat veel op dit moment nog onzeker is. Gaat er een nieuwe Lock down komen, waardoor we toch weer over moeten stappen op online diensten, en andere bijeenkomsten niet door kunnen gaan? Of blijven de maatregelen van dit moment van kracht? In deze brief melden wij u alles wat gepland staat, maar zodra er meer duidelijk is, met name over wat misschien toch niet door kan gaan, informeren we u.

Dan nog een zakelijke mededeling, bestemd voor mensen die onze collectebonnen (willen gaan) gebruiken: tot nu toe hadden we bonnen van € 1,- en van € 1,50; dat gaan we veranderen in € 1,50 en € 3,-. Als u collectebonnen wilt gebruiken kunt u het bedrag waarvoor u bonnen bestellen wilt overmaken naar onze bankrekening en aan ondergetekende doorgeven dat u geld hebt overgemaakt, hoeveel, en welke bonnen u daarvoor wilt ontvangen.

In de hoop elkaar gauw weer te ontmoeten,

met vriendelijke groet,

                                                            Marijke Katerberg-Muns


In Memoriam Bep Koet

Niet onverwacht is afgelopen vrijdag 23 oktober Bep Koet overleden. Zij verhuisde in juli van haar appartement aan de Herenstraat naar Vivium Torenhof in Blaricum. Als gevolg van een sterk afnemende gezondheid kon zij niet meer goed voor zichzelf zorgen. Daar kreeg zij regelmatig bezoek van dochter Joke en kleindochter Sophie, maar ook van verschillende mensen van onze afdeling. Het leven werd echter zo moeizaam dat de dood een welkome gast werd. In aanwezigheid van haar Joke en Sophie en met een glimlach op de lippen is zij heengegaan.

Wat mogen we blij zijn voor Bep zelf. Dit is wat ze nu wilde: op korte termijn rustig heengaan.

Wat een verlies voor ons. Wat hoorde ze bij ons leven. Hoeveel hebben we met elkaar gedeeld.  Ze behoorde tot de ziel van onze afdeling. Bep was vergroeid met onze NPB, want dat was voor haar de naam van ons kerkje waar zij een halve eeuw nauw mee verbonden was. Tientallen jaren was zij bestuurslid. Het staat mij zo bij dat zij vaak met een wijs woord rust wist te brengen.

Ze coördineerde voorts de jaarlijkse Fancy Fair, maakte deel uit van onze literatuurkring, verzorgde de bloemen van de dienst en bracht bezoeken aan vele leden.

Het leven is niet altijd gemakkelijk voor haar geweest.  De gevolgen van de laatste wereldoorlog hebben zwaar doorgewerkt in het leven van haar echtgenoot Jan. Toch sprak zij steeds begripvol en met mildheid over hem. Voldoening en plezier vond Bep bij bloemen en planten en ze was bestuurslid van Groei & Bloei, de vereniging voor en door tuinliefhebbers.

De afscheidsdienst, voorafgaande aan de begrafenis, vindt plaats a.s. donderdag vanuit de Majellakapel. Vanwege de bekende beperkingen van dit moment kan slechts een beperkt aantal familieleden en intieme vrienden daarbij aanwezig zijn. Echter, komende zondag, tijdens de jaarlijkse Herdenkingsdienst in onze kerk, kunnen ook wij als leden en vrienden van onze afdeling stil staan bij het verlies van Bep.

Wij verliezen een dierbare vriendin.
Peter Korver


Komende diensten, waarvoor u zich kunt aanmelden bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76:

1 november

Deze ochtend herdenken we de leden en vrienden van het afgelopen jaar. Wat onze geloofsgemeenschap betreft zijn dat Jan Korver, Hans Brave, Henny Adea en Bep Koet. Natuurlijk is er ook aandacht voor mensen uit uw eigen kring.

Ds Peter Korver leidt de dienst; Marcus van der Heide en Hans Roelofsen zullen voor de muzikale omlijsting zorg dragen. Het thema van de dienst is Uitzicht.

8 november

Dit is een gemeenschappelijke dienst met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten. De dienst wordt gehouden in de Remonstrantse kerk. Ds Peter Korver gaat voor.

Het thema van de dienst is ‘Leiderschap’. Dat sluit aan bij de actualiteit, want enkele dagen daarvoor vonden de presidentsverkiezingen in de VS plaats. Ook elders in de wereld, en in Nederland, wordt in coronatijd het vermogen om leiderschap te vertonen op de proef gesteld. Het vertrekpunt is een fabel die Jotam vertelde aan het volk dat zo graag een echte leider wilde (Richteren 9). In de dienst is een bijzondere gast. Annet Betsalel van de Joodse Gemeente Bussum zal in dit oorlogsherdenkingsjaar iets vertellen over de positieve steun die de Joodse gemeenschap tijdens de donkere oorlogsjaren heeft ondervonden van de plaatselijke kerken.

15 november

Mevrouw Annemike van der Meiden heeft helaas moeten afzeggen, er wordt naar een vervanger gezocht.

22 november

Een speciale dienst, die Reina Geuzebroek gaat verzorgen. Het thema is: ‘Konijnenpaadjes’.

Wij streven allemaal naar geluk. Hoe kunnen wij dat doen? Volgen wij een ‘konijnenpaadje’ of zetten wij een andere stip aan de horizon? Een konijnenpaadje is een pad dat makkelijk en aanlokkelijk is. Vaak loopt zo’n konijnenpaadje op een teleurstelling uit. Maar soms kan het wel even nuttig zijn, als jij je er maar van bewust bent.

Enkele leden laten iets zien of horen waar zij blij van worden, dat kunnen nuttige konijnenpaadjes zijn. Daarnaast zal Reina u ook voorbeelden geven van konijnenpaadjes die mindergoed zijn uitgepakt.

Of zijn er nog andere wegen?

29 november

Op deze 1e Adventszondag gaat mr.drs. Johan de Wit voor; Nico Strubbe verzorgt de muziek.


Cursus ‘Zin in ouder worden’, waarvoor u zich kunt aanmelden bij peterkorver@upcmail.nl

Vijf keer op vrijdagmiddag gaan we met elkaar in gesprek over ‘zinvol ouder worden’, zie ook de vorige maandbrief.


Op vrijdagmiddag 6 november is het thema: Gezondheid (wat kan ik?  wat mis ik?). Tina Geels leidt deze middag, die plaats vindt in de Majellakapel, van 14.30 – 16.00 uur.


Literatuurkring

Dinsdag 17 november, 10.15 – 12.00 uur, bespreken we met elkaar het boek De avond is ongemak, van Marieke Lucas Rijneveld. U kunt zich aanmelden bij peterkorver@upcmail.nl

Hopelijk kan deze bespreking nu wèl doorgaan.

Zie de vorige maandbrief voor meer informatie.


Onze planeet
Helaas verkeren wij weer in een periode van een Lock down. Deze keer vallen de maatregelen (tot nu toe) iets milder uit dan de vorige keer. Maar het is wel duidelijk dat voorlopig het corona-virus nog onverzwakt rondwaart. Het is vooral voor de horeca-ondernemers een grote tegenvaller weer 4 weken hun bedrijven te moeten sluiten.

Maar voor jong en oud geldt gelijkelijk dat het heel onaangenaam is op een onnatuurlijke manier te moeten leven, steeds voorzichtig te moeten zijn niet besmet te raken en zo veel mogelijk elk contact met mensen, zelfs familieleden, te vermijden. Het is dus wel begrijpelijk dat heel wat mensen depressief worden, vooral omdat er geen duidelijk perspectief bestaat. Er zal wel een vaccin komen, maar wanneer? Men leest wel dat pas in de zomer 2021 het normale leven zal terugkeren. Maar hoeveel zaken zullen het niet redden en hoe leeg zullen straten dan worden? Het enige wat ons kan helpen deze periode door te komen is onze gedachten te verzetten door te lezen, te puzzelen, films te kijken, enz.

Het is David Attenborough die een zeer actueel en goed leesbaar boek heeft geschreven, getiteld Een leven op onze planeet. (*) Attenborough, inmiddels 94 jaar oud, is nog steeds actief. In dit pas verschenen boek vertelt hij over zijn leven. Al heel vroeg werd zijn belangstelling gewekt door de natuur. Afgestudeerd als bioloog kwam hij bij de BBC te werken. Hij zou heel veel natuurfilms maken en daarin vertellen over wat hij overal ter wereld aan levensvormen ontmoette. Opmerkelijk is hoe hij zijn verwondering en eerbied voor de natuur in beeld en woord wist uit te dragen, dat alles op een heel eigen wijze. Waar hij aanvankelijk nog meende in een natuur te leven waarin alles nog in een balans verkeerde, ging hij beseffen dat al enige decennia een proces aan de gang was waardoor, als er niet wordt ingegrepen, er een geweldige ramp zal plaatsvinden, omdat de balans is verbroken. Als de diversiteit van het leven op aarde namelijk wordt verstoord zal dat rampzalige gevolgen hebben. Als we processen die leiden tot een sterke opwarming van onze aarde niet weten te keren, zal ook dat tot grote problemen leiden.

Attenborough neemt de gedachte over van geologen die de periode vanaf 1950 als antropoceen bestempelen. Die periode zal als we niet snel en mondiaal ingrijpen tot een zesde grote uitroeiing van leven leiden in de geschiedenis van onze aarde. (Sinds het begin van de geschiedenis zijn er vijf momenten geweest waarop diersoorten massaal uitstierven. Het laatste, dat onder meer de dinosauriërs de das omdeed, was 66 miljoen jaar geleden.)

Het boek van Attenborough is uitermate geschikt om onze aandacht te verleggen van deze vervelende corona-periode naar veel grotere problemen. Dat te bedenken leert ons deze tijd wat beter te relativeren.

Rob Nepveu

* David Attenborough: Een leven op onze planeet

Uitgeverij Luitingh Sijthoff; 2020; ISBN 978 90 245 9208 1


“Wat houd je bezig?”

Op de ledenvergadering verraste Peter Korver de bestuursleden met een boekje waarin verhalen staan van Toon Tellegen. Mijn boekje had als titel Na aan het hart. Dierenverhalen over vriendschap. En juist in deze tijd, waarin we noodgedwongen vaak zoveel afstand moeten bewaren en daardoor zoveel missen aan direct contact vind ik het fijn  om u het eerste verhaaltje mee te laten lezen. In de hoop, dat u er net zo veel plezier aan beleeft als ik.

Marijke Katerberg

 Op een ochtend zat de eekhoorn op de tak voor zijn deur en schreef een brief aan de mier.
               Beste mier,

               Het stuk schors waarop ik
               schrijf is maar klein, maar
toch
wil ik je graag een br

Na het woord ‘br’ was het stuk berkenschors vol.  De eekhoorn kon zijn naam er ook niet meer onder zetten.

Hij las de brief een paar keer over en vroeg en vroeg zich af  wat de mier van de brief zou vinden. Zou hij wel begrijpen dat een br geen br is, maar een brief? dacht hij. Hij aarzelde. Maar hij vond het zonde om de brief niet te versturen en gooide hem in de  lucht. En de wind voerde hem mee.

Even later las de mier de brief van de eekhoorn.

Toen hij hem uit had, pakte hij een klein stukje berkenschors en schreef.

               Beste eekhoorn,

                Dank je wel voor je br

Hij zette zijn naam er niet onder en verstuurde hem meteen.

Niet lang daarna las de eekhoorn die brief. Zijn hart bonsde en er verschenen dikke rimpels op zijn voorhoofd. Hij wist dus dat het mijn brief was, dacht hij. Maar wat zou hij met je br bedoelen? Misschien wilde hij wel schrijven: ‘Dank je wel voor je brief, maar ik wil je nooit meer zien.’ Of: ‘Dank je wel voor je brabbeltaal, maar schrijf me voortaan een echte brief of anders niets.’ Of: ‘Dank je wel voor je brutale onzin.’

De eekhoorn kreeg het koud en rilde. En haastig zocht hij in al zijn laden en hoeken tot hij nog één, heel klein stukje berkenschors vond. Daarop schreef hij:

               Mier, kom je langs? Eekho

Dat ben ik, dacht hij. Dat moet hij begrijpen. Maar hij voelde zich niet helemaal gerust. Want misschien bestond de eekhobor wel, of de eekhozewezel. Er zijn zoveel dieren die ik niet ken, dacht hij.

Even later woei er een klein snippertje berkenschors naar hem toe. Ah! dacht de eekhoorn.

Hij las het snippertje:

Ja. Mi

stond erop.

Dat is van hem, dacht de eekhoorn. Dat is van hem! En hij sprong op en haalde de grootste pot beukennotenhoning uit zijn kast en begon alvast een bord voor de mier vol te scheppen. Want het zou niet lang duren voor zij naast elkaar zouden zitten en elkaar duizend en een dingen zouden vertellen die je toch nooit kon schrijven.


deze foto maakte Jelle Steenbeek bij de Majellakapel

Herfst (gedicht van Sterre)

herfst dat is voor mij
vallende bladeren, gouden kleuren. regen en wind.

herfst is ook
een mens… met veel ervaring, haren grijs.

Herfst….
een bos vol kleuren, kerkhof gebeuren, doden herdenken.

herfst,….

maanden vol van charme, Ik zou ze willen omarmen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *