Maandbrief juli 2021

Ook in deze maandbrief zijn hier en daar wat foto’s uit onze kerktuin verwerkt, inclusief de paddenstoel, die u ergens aantreft J. Mocht u nog niet in de dienst geweest zijn dan heeft u op deze manier toch wat beelden van hoe het er nu, zo aan het begin van de zomer, uitziet.

Een aantal maatregelen blijft nog van kracht, met name het afstand houden en het aanmelden (zodat het maximum niet overschreden wordt en we de stoelen van tevoren klaar kunnen zetten), maar verder kan er al weer veel. In de laatste dienst hebben we als gemeente het slotlied (zachtjes) meegezongen en dat was wel weer heel fijn! De komende diensten willen we graag weer (zachtjes) met elkaar gaan zingen.

 

De jaarlijkse ledenvergadering kon dit jaar opnieuw niet in maart of april gehouden worden, dat wordt nu dinsdag 28 september.  Aanvang 20.00 uur. De stukken krijgt u ruim van te voren.

 

Ten slotte nog een vermelding van collecte-opbrengsten:

Op 13 juni is in een gemeenschappelijke dienst gecollecteerd voor giro 555, de SHO, die de opbrengst momenteel bestemmen voor corona-hulp aan arme landen. Er is € 81,- opgehaald.

Op 20 juni, Internationale dag van de Vluchteling, was de collecte voor Stichting Vluchteling. Dat leverde € 44,90 op.

Met dank aan de gevers!

 

Marijke Katerberg-Muns

In Memoriam Anne van der Meiden

Begin juni overleed één dag voor zijn 92e verjaardag de in onze kringen zeer bekende prof. Anne van der Meiden. Hij was vrijzinnig-hervormd predikant en hoogleraar in de massacommunicatie. Hij werd in 1929 in een christelijk-gereformeerd gezin geboren, maar verbond zich later aan de vrijzinnigheid omdat hij als „mondig gelovige” zelf wilde uitmaken wat hij wel of niet geloofde. Hij was actief binnen zowel de VVH, de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden (nu: VVP),  als de Protestantenbond (nu Vrijzinnigen Nederland). De basis voor die vrijzinnige kerkopvatting werd in de Tweede Wereldoorlog gelegd. „De nood was hoog, er bestond geen onderscheid tussen de geloven. Ik heb nooit begrepen waarom dat gevoel na de oorlog is verdwenen. Als de kerken nog een toekomst hebben, dan hebben ze die samen. Waarom kijken we elkaar niet aan en zeggen we: Laten we opnieuw beginnen?”

Toch kon hij geen afstand doen van zijn eigen wortels en bleef hij altijd verbonden met de bevindelijke hoek van de kerk. Zo schreef hij in 1968 het boek De zwartekousenkerken, dat veel bekendheid kreeg en de orthodoxie enigszins invoelbaar maakte voor buitenstaanders. Een latere druk kreeg een nieuwe, niet denigrerend klinkende titel mee, Welzalig is het volk. Andere titels van zijn hand: Duurzaam geloven (2003) en Wees toch wijzer. Hoe je je niets wijs laat maken (2016).

Communiceren was zijn vak en dat bracht hij overtuigend in de praktijk als hij sprak en preekte. Ook in de Majellakapel was hij meerdere keren, maar minder vaak dan zijn dochter Annemike die lang voorganger is geweest in de Purmerkerk en nog steeds als gastpredikant bij ons komt. Vader Anne is ook rector van het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat geweest in de tijd dat ik er kerkgeschiedenis doceerde.

Net als ds. Carel ter Linden werd Van der Meiden gevraagd om een koninklijk huwelijk in te zegenen.

De in Enschede geboren Van der Meiden is steeds zeer verbonden gebleven met de taal en cultuur van zijn Twente. Zo vertaalde hij de complete bijbel in het Twents. De cabaretier Herman Finkers, die bevriend met hem was, maakte deel uit van de commissie die hem bij het vertalen adviseerde. Finkers noemt de overleden theoloog ‘een groot Twentenaar’ en ‘een monument’. Finkers: „Een taal met een eigen Bijbel heeft status. Het Nederlands is pas onze standaardtaal geworden sinds het verschijnen van de Statenbijbel. Dat het Twents nu ook een eigen Bijbel heeft, daar heeft Anne in z’n eentje voor gezorgd.”

Drie jaar geleden zei hij in een interview met de Tubantia: “De dood zelf is een zekerheid. Meer kan ik er niet van maken. M’n enige houvast zijn de woorden van mijn oude opoe. Ik zie haar nog zitten, de knipmuts op het hoofd. Als het over de hemel ging, zei ze altijd in dat prachtige Twents: ‘Wie zult nog stoan te kiek’n.’  Geen dominee, pastoor of theoloog heeft dat ooit nog overtroffen.”

 

ds Peter Korver

 

Komende diensten: Zoals gebruikelijk vinden er in juli en augustus zomerdiensten plaats, samen met Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Remonstranten en Lutheranen.

4 juli

Dienst in de Majellakapel, voorganger is ds. Greteke de Vries, Marcus van der Heide bespeelt het orgel. Opgeven bij gkaterberg@solcon.nl  of 035 69 342 76. Collecte: “Open Kerk”

11 juli

Dienst in de Lutherse Kerk. Ds. Annegreet van der Wijk gaat voor. De dienst is online te vinden door te kijken op

https://www.elghetgooi.nl/diensten/dienstrooster

of op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1638#.WmcH19fLBpg . Aanmelden: : secretariaat@elghetgooi.nl

Collecte: Vrienden van C’est la Vie

18 juli

Dienst in de Doopsgezinde Kerk. Voorganger is ds. Willy Metzger.

Zie www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl  Collecte: “Schuldhulpmaatje”

25 juli

Dienst in de Remonstrantse Kerk met ds. Peter Korver als voorganger.

zie Remonstrantse kerk Naarden-Bussum – Kerkdienstgemist.nl

Collecte: Voedselbank

1 augustus                                                                                                          

Dienst in de Majellakapel. Ds. Robert de Vos gaat voor,

Marcus van der Heide bespeelt het orgel. Zie verder bij 4 juli.

Collecte: St. Kinderen in Nood

8 augustus

Dienst in de Lutherse Kerk met Alexander Overdiep als voorganger,

zie verder bij 11 juli. Collecte: Vrienden van Naarderheem

dit zomerse boeket gebruikte                                                                                                                                                              Annegreet bij haar dienst van 13 juni

 

Koffiedienstrooster (zo nodig graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):

4 juli                      Nely Hofman  035-69 30 478       Marja Teunissen  035-69 31 270

1 aug.                   Hanneke en Louis van Beek          035-69 48 030

Overige activiteiten:  

 

Literatuurkring, dinsdag 20 juli, 10.15 uur (opgeven via gkaterberg@solcon.nl of 035 69 342 76)

Deze ochtend bespreken we De tuinen van Buitenzorg, van Jan Brokken.

 

Toen de 23-jarige Olga en de twee jaar oudere Han in 1935 naar Nederlands-Indië verhuisden, was het alsof de ene na de andere wereld voor hen openging, in een bijna duizelingwekkend tempo. De eerste maanden brachten ze door op Java, later woonden ze in Makassar, waar Han als theoloog onderzoek deed. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verwoestte de wereld waarin Olga en Han volledig waren opgegaan.

In 1947 moesten ze terugkeren naar Nederland.

Olga is “de moeder van Jan Brokken vóór ze zijn moeder werd”. Na het overlijden van zijn ouders overhandigde tante Nora hem de brieven en foto’s die haar zus Olga haar vanuit Buitenzorg en Makassar schreef. Teder, sensitief en tastend zoekt Brokken in die brieven naar de vrouw die gedurende haar leven altijd een onbekende voor hem was gebleven. Brokken verweeft Olga’s verhaal op ingenieuze wijze met beschouwingen over muziek, literatuur, cultuur en geschiedenis.

 

Zomermiddagen, samen met De Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Lutheranen en Remonstranten

De aanvang is steeds 14.30 uur.

 

14 juli, locatie Lutherse kerk, spreker ds. Peter Korver: “Kanttekeningen bij Winston Churchill”

Aanmelden: : secretariaat@elghetgooi.nl

            Peter Korver zegt over deze lezing: “De Britse oorlogsleider was in mijn jeugd een held, een icoon, net als president Kennedy of koningin Wilhelmina. Later ging ik hen, ook door mijn studie geschiedenis, in een reëler perspectief zien. In Nederland hebben wij nooit begrepen dat Churchill één jaar na afloop van de oorlog bij de eerste verkiezingen in Engeland door de kiezers werd afgewezen en moest aftreden als premier. Tijdens deze theemiddag zal ik vertellen over zijn lange, veelbewogen leven, zijn grootsheid en zijn falen.”

In 1946 bracht Churchill een bezoek aan Nederland. Op doorreis naar Amsterdam kwam hij over de Amersfoortsestraatweg door Naarden-Bussum, waar hij even stopte, de burgemeester van Naarden hem een hand mocht geven en luid werd toegejuicht door een grote menigte.

28 juli, locatie Doopsgezinde kerk, spreker Karel van Dam: “Lichaam en geest”

Zie www.dgbussum-naarden.doopsgezind.nl

Het probleem van de relatie tussen lichaam en geest houdt mensen al heel lang bezig. Bestaat er in ons lichaam een centrum dat onze bewegingen aanstuurt, bijvoorbeeld in de hersenen? En is dat iets wat geheel vrijwillig is? Omgekeerd, kan ons lichaam de activiteit van onze hersenen dicteren? Blijft er na het doodgaan van een lichaam een geestelijke rest over? Filosofen hebben geprobeerd deze vragen te beantwoorden.

Karel van Dam hoopt te laten zien dat op basis van de natuurwetenschappelijke inzichten over de evolutie een scenario kan worden geschetst over de ontwikkeling van zowel lichaam als geest. Volgens dat scenario vormen lichaam en geest een onlosmakelijk geheel. De menselijke geest is daarbij de uitkomst van de ontwikkeling van een steeds complexere aanpassing aan de omgeving. Die aanpassing is voor een deel erfelijk en voor een deel wordt deze verder gevormd tijdens het leven (de vaak genoemde dualiteit nature/nurture).

Als we deze ontwikkeling doortrekken, kan ook het gedrag van groepen (van zowel dieren als mensen) tot op zekere hoogte worden voorspeld. Het zo gevormde beeld kan leiden tot meer begrip van het menselijk gedrag, maar geeft natuurlijk geen antwoord op de vraag naar het waarom en waartoe…

 

11 augustus, locatie Majellakapel, spreker Daan Asser.

                Daan Asser (emeritus hoogleraar burgerlijk procesrecht) zal het met ons hebben over de lastige milieu rechtspraken zoals recent tegen Shell en Urgenda.

 

25 augustus, locatie Remonstrantse kerk, spreker Marcus van der Heide: “Jo Bongers”

                Jo Bongers was de echtgenote van de kunsthandelaar Theo van Gogh, de broer van Vincent. Na de dood van de beide broers woonde zij op de Koningslaan in Bussum en zorgde ze voor tentoonstellingen van Vincents werken.

 

“Goed nieuws”

Een lange tijd vernamen we alleen maar slecht nieuws. De aantallen besmettingen waren erg hoog. De ziekenhuizen kregen steeds te veel corona patiënten. Het was steeds niet mogelijk versoepelingen toe te staan. De vaccinatie kwam weliswaar op gang, maar het ging allemaal niet snel genoeg en vaak wanordelijk. Gelukkig is er nu sprake van een kentering. Steeds meer mensen hebben twee of in ieder geval één prik gehad. Dat voelt veilig aan. Wie toch besmet raakt wordt niet meer ernstig ziek.

Op het ogenblik beginnen alle seinen op groen te staan en lijkt een meer normaal leven terug te keren.

“Gewoon” betekent, dat we elkaar niet meer zo uit de weg hoeven te gaan, ook al blijft een zekere voorzichtigheid nog geboden.

Wij mensen zijn sociale wezens. De wijsgeer Aristoteles zei dat al in de Oudheid.

Wij zijn ook ingewikkelde wezens. Prof. Fokke Sierksma omschreef de mens als een uit het lood geslagen zoogdier. Zelfs mensapen vertonen al een zeker gebrek aan balans. Bij ons mensen zie je dat juist in een tijd als deze coronaperiode. Irritatie leidt soms tot merkwaardig gedrag. Mensen van Aziatische afkomst werden soms onheus behandeld omdat men hun verweet dat het coronavirus uit China afkomstig was. Alsof die mensen hier daaraan schuldig zouden zijn.

Treurig is ook het feit dat mensen die niet willen worden ingeënt anderen die dat wel willen, ook om hun medemensen te beschermen, onredelijk bejegenen. Volstrekt onbegrijpelijk is het ook dat Jaap van Dissel, van het RIVM, is bedreigd.

Maar gelukkig is er naast deze slechte berichten ook goed nieuws. In deze moeilijke maanden hebben veel mensen elkaar enorm gesteund. Er is heel veel gedaan, o.a. door besturen van afdelingen van onze vereniging Vrijzinnigen Nederland, om mij hiertoe te beperken in dit korte stukje. Zo is toch geprobeerd waar dat mogelijk was contact met de leden te bewaren. Tegelijk werd heel zorgvuldig gekeken hoe men bv. diensten kon organiseren op een veilige manier.

Nu de omstandigheden sterk verbeterd zijn zullen langzamerhand gewone diensten en andere activiteiten weer mogelijk worden. Wij zullen terugkeren naar een leven met een betere balans tussen binnen zitten en buiten komen en weer elkaar ontmoeten.

Ik hoop, dat de komende tijd steeds meer goed nieuws laat horen. Geniet in ieder geval van de prachtige, weer volle, groene natuur en een zomerse, hopelijk niet al te warme, temperatuur.

 

  1. Rob Nepveu

Te gast op aarde (gedicht van Hugo Vos)

 

ik ben te gast op aarde

bewandel tijdelijk de gangen

van haar woning

aanschouw vol bewondering

haar inrichting

en ben dankbaar

dat ze me binnenliet

 

ze heette me van harte welkom

aan de deur van het bestaan

 

ik weet dat ik weer ga ooit

ik ben slechts tijdelijk haar gast

dus behandel ik

haar gastvrijheid

met respect

 

verbaasd kijk ik toe

hoe anderen

ook gast

ook tijdelijk

zich diezelfde gastvrije aarde

toe-eigenen

als ware het bezit

hun gangen

hun kamers

waar ze mee doen

wat hèn behaagt

 

aanschouw hoe zij

respectloos

haar beschadigd achterlaten

na hun vertrek

 

wat voor gast ben jij?

 

Cursus Zin in ouderdom

Het was de vijfde keer dat we samenkwamen en dit keer was het onderwerp ‘Wat laat ik na’. Op een gegeven moment gingen we dieper in op de laatste vraag van bovenstaand gedicht: Wat voor gast ben jij?

Het bleek dat die vraag heel wat reacties opriep. Over het algemeen vonden we allemaal dat we met respect de aarde zouden moeten bewonen. In de groep kwam o.a. de ‘plastic soep’ en onze ‘voetafdruk’ ter sprake en wat we daaraan zouden kunnen doen. Er zijn mensen die- zo vertelde iemand – de door anderen achtergelaten rommel van de straat opruimen. De een neemt papieren zakjes mee  naar de winkel en de ander koopt wasbare zakjes in de supermarkt voor hergebruik. Ook werden vluchtelingen genoemd. Ontvangen we ze als gast of gedragen ze zich als gast? Wat echter bij bijna iedereen wel vragen opriep was het woord ‘gast’ in de laatste regel van het gedicht. Voelen wij ons gast? Wie is de gastheer/vrouw? Ook in het scheppingsverhaal wordt de mens niet genoemd als gast, maar als beheerder en in de loop der tijden zijn die bijbelwoorden opgevat als het recht te doen met de aarde wat de mens wil. In het tweede scheppingsverhaal wordt tegen de mens gesproken met de woorden ‘behoed en dien’. Dat is een andere wijze van omgaan.

Mijn vraag is nu: doe ik dat als gast of als medeverantwoordelijke met het besef dat dit alles in bruikleen is? Wat laat ik na?

 

Joke Werner-van Slooten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *