Maandbrief juni 20121

In deze brief hier en daar wat foto’s van struiken in onze kerktuin. Heerlijk, om de planten zo te zien uitgroeien, nu in het voorjaar!

Fijn vooral ook, dat het met de besmettingscijfers zo de goede kant op gaat. Het bestuur heeft daarom besloten om niet alleen weer mensen toe te laten bij de diensten, maar ook om na afloop weer koffie te schenken. Uiteraard letten we er daarbij met elkaar op dat we afstand houden. Niet iedereen is al gevaccineerd en wat er mag of nog niet mag als je wel gevaccineerd bent is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar omdat er op dit moment nog geen grote aantallen mensen bij de diensten komen denken we, dat dit veilig kan. Wat u er overigens niet van moet weerhouden om u ook aan te sluiten!

Graag wel van te voren opgeven, bij voorkeur via de mail (gkaterberg@solcon.nl), anders per telefoon (035 69 342 76). Denkt u ook aan een mondkapje bij binnenkomst?

De collecteschalen blijven voorlopig nog bij de uitgang staan, maar nu ook aan de kant van de koffiekamer en zingen doen we ook nog niet. Maar verder is het weer bijna normaal 😉

Heel fijn, om nu weer meer contact te kunnen hebben met elkaar!

Ten slotte nog een vermelding: de opbrengst van de boekenverkoop (De Boekanterie + de piano), van het afgelopen jaar is overgemaakt, zijnde € 578,10.

Marijke Katerberg-Muns


In Memoriam Dick Bakker

Tot ons verdriet moeten wij u berichten dat zondagmorgen, op de eerste Pinksterdag, is overleden Dick Bakker.

Hij woonde op de Bijenmeent 17 en werd 80 jaar.

Zijn gezondheid nam de laatste jaren steeds verder af. De laatste drie weken werd hij verzorgd in verpleeghuis St. Joseph in Hilversum.

Dick werd geboren in Amsterdam in wat toen een ‘gemengd huwelijk’ heette. Hij werd katholiek gedoopt en deed belijdenis in de gereformeerde kerk. Werk vond hij in de postkamer van de Partij van de Arbeid. Met allerlei cursussen bij de vakbeweging en de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, centrum van het religieuze socialisme van die tijd, ontwikkelde hij een levenshouding die zowel door het christendom als het socialisme werd bepaald in een leven van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met zijn vrouw Lucie was Dick naast de protestantse gemeente Bussum ook betrokken bij de Oecumenische Streekgemeente in Kortenhoef. Dick zocht bovendien verdieping bij de Majellakapel van Vrijzinnigen Naarden-Bussum. Afgelopen vrijdag 28 mei leidde ik een Viering van zijn leven hier in de Wilhelminakerk.

Wij leven mee met Lucie en met hun zoon Crispijn.

Moge Dick geborgen zijn in Gods eeuwig licht.

Ds. Peter Korver


Komende diensten:

In de Majellakapel kunt u de diensten bijwonen, na vooraf aangemeld te hebben bij gkaterberg@solcon.nl. De diensten zijn ook te volgen via Ons YouTube kanaal of op onze website www.majellakapel.nl            

6 juni

Alexander Overdiep leidt de dienst, Marcus van der Heide bespeelt het orgel, Reina Boelens zal voor ons zingen.

13 juni

Een gezamenlijke dienst, in de Majellakapel, met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten. Ds. Annegreet van der Wijk is de voorganger, Nico Strubbe zorgt voor de muzikale begeleiding. De collecte gaat naar giro 555, het gironummer van de samenwerkende hulporganisaties, waarvan de opbrengst momenteel bestemd is voor corona-hulp aan arme landen.

20 juni

Joke Werner is, bij het begin van de zomer, onze voorganger, Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

Deze zondag is de Internationale Dag van de Vluchteling, Joke wil daar graag aandacht aan geven. Het thema van haar dienst zal zijn “Jij, die mij ik maakt”. De collecte zal deze ochtend bestemd zijn voor de Stichting Vluchteling.

27 juni

Een gezamenlijke dienst vanuit de Doopsgezinde kerk, die wordt gevierd samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. Voorganger is ds. Peter Korver.

U kunt zich opgeven via rinskeparmentier@gmail.com , tussen 20 en 25 juni.

4 juli

Zoals gebruikelijk vinden er in juli en augustus zomerdiensten plaats, samen met Doopsgezinden, Huiskamergemeente, Remonstranten en Lutheranen. Deze eerste zomerdienst is in de Majellakapel, voorganger is ds. Greteke de Vries, Marcus van der Heide bespeelt het orgel.

Koffiedienstrooster (zo nodig graag zelf ruilen met anderen als je verhinderd bent):

30 mei                 Nely Hofman  035-69 30 478       Marja Teunissen  035-69 21 270
6 juni                   Nel van Gooswilligen  035-69 48 403
13 juni                Nely Hofman  035-69 30 478       Marja Teunissen  035-69 21 270
20 juni                Tijn Kappelle  06 13 78 46 70      Elly Tibboel  06 – 2273 6430
4 juli                    Hanneke en Louis van Beek  035-69 48 030


Overige activiteiten (opgeven, via gkaterberg@solcon.nl of 035 69 342 76):

  1. De cursus ‘Zin in ouder worden’ is op 28 mei weer van start gegaan. De laatste keer zal zijn op vrijdag 25 juni, om 14.30 uur, in de Majellakapel. Het onderwerp is Testament ( wat wil ik geestelijk nalaten? hoe wil ik dat doen?) ; Peter Korver en Joke Werner leiden deze middag.
  2. De literatuurkring gaat weer beginnen op dinsdag 15 juni, om 10.15. We zullen eindelijk de Max Havelaar van Multatuli kunnen bespreken. De gespreksvragen zijn al geruime tijd geleden verstuurd. Mocht u ze kwijt zijn dan kunt u ze opvragen bij ds Peter Korver.


mr. drs. Johan de Wit

Op 16 mei ging in de Majellakapel mr.drs. Johan de Wit voor. Hij gebruikte in zijn dienst een door hemzelf geschreven tekst  van het Onze Vader, die we hier voor u in de maandbrief opnemen:

 Een alternatief onze vader

Daarboven in de hemel
daar woon je niet meer God
Je wil is geen wet meer `                                                                                                                         
en je rijk is nog niet gekomen

Maar je woont nu in mij
en daar zul je altijd blijven                                                                                                               
Daar is je rijk nog niet uit
en al is je wil geen wet meer                                                                                                           
jij leeft voort in mij

Ik dank je voor alles wat je me geeft
en voor alles wat je me vergeeft
nu al zoveel jaren
waarin je mijn verlangens af en toe vervult

Blijf in mij wonen
zodat ik kan blijven zoeken
naar de bron die jij bent
naar het leven dat jij voor ogen heb

Amen


Geloven aan en geloven in

We leven in een tijd waarin er heel veel wantrouwen voorkomt. Veel mensen wantrouwen overheden. Dat is ten dele niet vreemd. Wanneer bv. de belastingdienst een hele groep mensen bij voorbaat als fraudeur ziet, is het geen wonder, dat die mensen diezelfde instantie wantrouwen. Als overheden onhandig of onduidelijk optreden, zoals vaak tijdens de coronacrisis, wekt dat ook wantrouwen bij mensen. Je ziet dat bv. bij die mensen die vaccinatie weigeren, omdat zij onzeker zijn geworden, mede door het zwalkend overheidsbeleid.

Vreemd is het echter als zelfs goed opgeleide mensen, tegen alle feiten in, de deskundigen wantrouwen en hun zelfs complotten toedichten, wanneer die specialisten op hun gebied wijzen op de ernst van besmettingen met het coronavirus en pleiten voor massale vaccinatie.

Zeker, gelukkig worden veel besmette mensen niet echt ziek, maar er zijn er toch heel wat die ernstig ziek worden en zelfs overlijden ten gevolge van dit virus. Wantrouwen is dus soms terecht. Vaak is dit niet het geval. En een samenleving waarin wantrouwen de overhand krijgt leidt daardoor schade. Je ziet dat bij dictaturen. Denk bv. aan de vroegere DDR, waarin iedereen moest vrezen te worden aangegeven, zelfs soms door naaste familie, bij de Stasi, de veiligheidsdienst.

Wantrouwen staat tegenover geloven in, vertrouwen koesteren jegens mensen en instellingen.

Er is ook een geloven aan, bv. aan leerstellingen van een kerk. In het christendom is er al vroeg een aantal dogmata vastgesteld. Dat in deze religie de leer zo’n grote betekenis heeft gekregen is niet zo verwonderlijk. Het christendom is namelijk al vanaf het begin een zendingsreligie geweest. Men trachtte allereerst Joden te bekeren door teksten (het Nieuwe Testament) zo samen te stellen dat er steeds werd terugverwezen naar Oudtestamentische teksten. Men wilde daarmee bewijzen dat Jezus de beloofde Messias was. Het is duidelijk, dat dit gebruik van het Oude Testament afweek van de wijze waarop de Joden hun boeken lazen. Voor hen betekende dit een misbruik van hun bijbel. En christenen lezen nog steeds de joodse geschriften op hun manier.

Het christendom zou ook al heel vroeg zogenaamde bekeerde heidenen als volwaardige christenen in zijn midden opnemen. Die zogenaamde heidenen waren deels goed opgeleide mensen, met vaak een filosofische scholing. De kerk moest dus wel met een doordachte boodschap komen. Maar dan moest zij zich ook keren tegen een verwarrende interne discussie over de leer en tot bepaalde keuzes komen, d.w.z. een vaste leer. Toen al snel Jezus steeds meer werd vergoddelijkt ontstond de vraag: hoe verhoudt zich zijn goddelijkheid tot de ene God? Immers, men stond het geloof in slechts één God voor. En wanneer de kerk voorts beweert dat Jezus volledig God èn volledig mens was, moet daarover ook een duidelijke uitspraak komen. Zo kwam men tot de opvatting van één God in drie Personen en de zogenaamde twee-naturenleer betreffende Jezus. Wilde de kerk eenheid stichten en bewaren, dan moest zij wel haar gezag doen gelden. Dus een ieder moet de “ware” leer aanvaarden. Wie dat niet doet is een ketter, die niet langer binnen de kerk wordt geduld.

Tegenover geloven aan staat twijfelen. Voor veel modern denkende mensen is de kerkleer betwijfelbaar en niet langer overtuigend. Vrijzinnigheid houdt in dat je nooit op gezag van welke instantie ook gedwongen mag worden te geloven aan dingen die je eigenlijk betwijfelt. Vrijzinnigen voelen zich daarom aangesproken door de oproep van de wijsgeer Immanuel Kant (1724 – 1804): heb de moed je eigen verstand te gebruiken.

Dat zo velen de kerken verlaten is het gevolg van een vasthouden aan een achterhaalde leer. De vrijzinnigheid is echter blijven steken in een ontkenning van de orthodoxe lezingen zonder naar inhoud en vorm uiting te geven aan wat hier en nu leeft bij modern denkende mensen. Immers, zij kunnen bv. met de traditionele wijze van spreken over God en Jezus, waarvan bijna alle liederen uit het nieuwe liedboek der kerken getuigen, niets meer aanvangen.

Het is jaren geleden al vastgesteld dat de vrijzinnigheid kampt met het probleem in zichzelf vast te zitten. Als zij de gebruikelijke inhoud en vorm loslaat, laat zij haar leden in de steek. Maar daardoor verliest zij tegelijk wervingskracht bij modern denkende, vooral nieuwe, generaties. Die zullen echter zeker met hun eigen creativiteit nieuwe wegen leren te gaan. De tijden veranderen, dat geldt ook voor levens- en wereldbeschouwingen. We mogen geloven in de creatieve geest van de mens en het geloof aan veel opvattingen leren relativeren.

Rob Nepveu


“Wat houd je bezig?”

Jetty Barends heeft voor ons “wijze woorden” verzameld. Dank je wel, Jetty, dat je ons hierin laat meedelen!

  1. In de eeuw van de snelheid proberen “mens” te blijven, zich niet laten opjagen.
    Ook de slak bereikte de ark van Noach.
  2. Als je de goede momenten in je leven intens en bewust beleeft en geniet Is er veel kans dat je sterker staat in kwade momenten.
  3. Geef de sterken de vrijheid om sterker te worden. Geef de rijken de vrijheid om rijker te worden. Dan zullen voor de zwakken en voor de armen de kruimels steeds groter worden. Dit is de economische kruimeltheorie?
  4. Verweer je tegen de reclamestroom die je wil reduceren tot een koopmachine. Verweer je tegen zovele gangbare normen, die dikwijls alleen maar het gouden kalf als basis hebben. Je kunt jezelf zijn, je hebt je eigen verstand! Je hebt je eigen hart!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *