Maandbrief maart 2021

Lieve mensen,

Wat een prachtige maand was februari toch wat de natuur betreft: sneeuw- en ijspret wisselden elkaar af met heerlijk zonnig weer. Sneeuwklokjes en krokusjes zijn overal volop te zien en in de tuin van de Majellakapel bloeien narcissen en de cornus mas (dat leuke kleine boompje waar u langs loopt als u van de voordeur naar de zijdeur loopt; u mag hem overigens ook gele kornoelje noemen). Een paar foto’s, genomen bij de Majellakapel:

 

 

 

 

 

 

 

 En nu kijken we ook al voorzichtig uit naar Pasen. Op woensdag 17 februari is de zogenaamde 40-dagen-tijd begonnen, voor veel mensen een tijd van bezinning en soms ook van vasten. Deze tijd loopt uit op de ‘Goede week’, ook wel de ‘Stille week’ genoemd. Dat is de week waarin Witte Donderdag en Goede Vrijdag vallen. Ten slotte is het dan tijd om Pasen te vieren.

Voor die week vóór Pasen hebben we al een aantal jaren een gemeenschappelijk programma, samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. Hoe dat er dit jaar uit gaat zien is natuurlijk nog een vraag, maar de Doopsgezinden zijn met een thema gekomen waar wij graag bij aansluiten: ‘Vallen en opstaan’.

Wat wij van u willen vragen is, of u de volgende maandbrief, die vlak vóór Pasen uitkomt, wilt vullen met bijdragen over dit thema. Dat kan van alles zijn. U kunt denken aan een gedicht, een herinnering, een tekening, een wens, een mooie gedachte…kortom, we hopen zo samen met u een mooi aprilnummer te kunnen rondsturen.

Verderop in dit nummer zal ds Peter Korver het thema ‘vallen en opstaan’ wat verder uitdiepen.

Als u mee wilt doen zou het fijn zijn als uw bijdrage uiterlijk op 22 maart bij mij binnen is. Dat kan per e-mail (gkaterberg@solcon.nl ) of per post (Kamperfoeliestraat 7, 1402 GC  Bussum)

met vriendelijke groet,

                                                                           Marijke Katerberg-Muns


Komende diensten:

Voor diensten vanuit de Majellakapel geldt steeds dat ze te volgen zijn via Ons YouTube kanaal of op onze website www.majellakapel.nl          .

7 maart

Op deze zondag stond een bezinningsbijeenkomst gepland, met dr. Rob Nepveu als spreker, maar onder de huidige omstandigheden is in overleg met Rob besloten dat dat een gewone dienst wordt, nou ja, wat tegenwoordig helaas gewoon is dan. De live stream kunt u via het gebruikelijke kanaal bekijken.  Marcus van der Heide bespeelt het orgel. De collecte is bestemd voor Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

14 maart

Een gezamenlijke dienst, met Doopsgezinden, Huiskamergemeente en Remonstranten, waar drs. Harrie Schram voorgaat. Nico Strubbe bespeelt het orgel. De collecte zal voor de helft gaan naar het Nederlands Albert Schweitzerfonds en voor de andere helft naar Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

21 maart

Deze dienst willen we vieren samen met de Engel in Huizen en de Vrijz. Geloofsgem. NPB in Laren-Blaricum en Weesp. Joke Werner gaat voor en Marcus van der Heide bespeelt het orgel. De collecte zal voor de helft bestemd zijn voor de stichting Kinderen in Nood en voor de andere helft voor Vrijzinnigen Naarden-Bussum.

28 maart

Dit is de zondag van Palmpasen. Of we al bij elkaar kunnen komen weten we nog niet, maar de dienst vindt plaats in de Doopsgezinde kerk en wordt samen met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente gevierd. Ds. Peter Korver gaat voor. Het thema is ‘Vallen en opstaan’.


Overige activiteiten:

 Zowel van de Cursus ‘Zin in ouder worden’ als van de literatuurkring is nog niet bekend wanneer zij weer door kunnen gaan.


Luchtige Voorjaarslezing

De Huiskamergemeente organiseert op dinsdag 16 maart om 14.30 uur een ”luchtige voorjaarslezing”. De spreker is Ruud van Iterson, die op zijn eigen boeiende manier ons het een en ander uit de doeken zal doen over de geschiedenis van Naarden en omgeving. Ruud schrijft hierover:

“De geschiedenis van het Gooi is interessanter dan velen denken. Het verhaal begint in het jaar 800 en wordt geïllustreerd met oude prenten. Er komen onverwachte details tevoorschijn!”

Wilt u meekijken en luisteren? Stuurt u dan een email naar karelvandam@gmail.com  Hij stuurt u op 16 maart een mail met daarin een link naar de zoomlezing. U kunt na afloop ook vragen stellen, het is een bijeenkomst, waarbij men contact kan hebben met de spreker, zij het op afstand.

opmerking bij bovenstaande lezing: Tijn Kappelle wijst ons erop dat de tekst in Verbinding nr 6, op pag. 32, helaas niet correct is. De tekst op pag. 37 klopt wèl en komt overeen met wat hierboven staat.


Vallen en opstaan

Het is al praktisch een traditie geworden: de laatste week voor Pasen hebben we gezamenlijke diensten met de Doopsgezinden en de Huiskamergemeente. Samen gaan we van palmzondag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag naar Pasen en maken daarbij gebruik van elkaars gebouwen, voorgangers en creativiteit.

Dit jaar valt die week van 28 maart tot en met 4 april. De Doopsgezinden reikten ons een thema aan dat heel passend is en bovendien actueel: ‘Vallen en opstaan’. Het een kan niet zonder het ander. Pasen is een herinnering aan de levenswijsheid dat de lente pas komt na de winter, dat je dood moet durven gaan om weer tot leven te komen, dat je grote tegenslag moet kunnen dragen om ook weer verder te kunnen gaan.

Pasen valt aan het begin van de lente en dat is niet toevallig. De natuur laat al zien waar het feest over gaat: alles wat maandenlang kaal en doods was, barst opeens uit in leven.

Pasen is niet alleen het feest van nieuw leven, gesymboliseerd door het zoeken en eten van eieren. Dat is de kinderlijke variant. In de volwassen versie is Pasen een herinnering aan de levenswijsheid dat de lente pas komt na de winter: dat je dood moet durven gaan om weer tot leven te komen, dat je stuk moet durven zitten om verder te gaan.

Het verhaal van Jezus leven illustreert dat. Hij faalt, hij lijdt, hij lijdt onverdiend aan het kwaad van anderen, hij sterft, maar de dood is niet het laatste, hij leeft voort, onvergetelijk en krachtig.

Dat herinnert ons misschien aan eigen levenservaringen. Je faalt en krijgt een nieuwe kans. Je verliest en krijgt nieuw leven. Niet dat het zo simpel is, dat weten juist mensen met meer levenservaring. De winter kan lang duren, eindeloos lijken. Als je valt kun je je lelijk bezeren, als je mislukt of verliest kun je je gekwetst voelen of in zak en as zitten. Geen idee hoe het verder moet, of zelfs of het verder gaat.

Wat zijn uw eigen ervaringen met vallen en opstaan? Als je ouder wordt kan dat een heel letterlijke ervaring zijn. Je lichaam verandert en vertoont slijtage. Je loopt kans om sneller te vallen en iets te breken. Met revalidatie werk je aan een moeizaam proces van weer ‘opstaan’. Maar als oudere heb je inmiddels al andere ervaringen van vallen en weer opstaan opgedaan: je baan verliezen, je relatie zien mislukken, een oorlog meegemaakt of een economische crisis, een vriend die sterft. En na die crisis toch weer nieuwe moed gevonden om het leven op te pakken, toch weer opgestaan en verder gegaan, soms sterker en evenwichtiger dan ooit daarvoor, ook als er krassen op je ziel zijn achtergebleven.

Wilt u een ervaring met ons delen? In de digitale maandbrief van april bieden we daar graag ruimte voor.
Peter Korver


Het begrip God

Het begrip God roep vele vragen op. Het is namelijk een term die door mensen op heel verschillende manieren wordt opgevat. Dat betekent dat men in een gesprek over God eigenlijk eerst moet weten wat beiden onder het begrip God verstaan. Anders is zo’n gesprek volstrekt zinloos. Voor de een is God een Macht buiten de werkelijkheid, die echter daarin wel kan ingrijpen. Voor een ander is God een soort energie. Of God is voor weer anderen het Mysterie van al wat bestaat. En voor nog weer anderen is God in feite de Natuur.

Voor gelovigen die hun geloofsinzichten baseren op de bijbel  is God de God die zich doet kennen via die oude geschriften. Hoe goed bedoeld ook, toch lezen deze gelovigen de bijbel op een specifiek  Westerse manier, waardoor zij die oude Oosterse teksten vaak misverstaan. Zo lezen zij het Oude Testament vanuit een christelijke overtuiging. Woorden over de toekomstige Messias worden op Jezus toegepast. En de jonge vrouw, geen maagd, in de Hebreeuwse tekst van Jesaja (Jes. 7 vers 14) wordt daardoor op een dogmatisch bepaalde manier uitgelegd en verstaan, heel anders dan door de Joodse auteur en de Joodse lezers door de eeuwen heen.

Een tweede tekort van die strenge gelovigen is, dat zij de beeldende taal van de oude schrijvers van de bijbelteksten, niet als zodanig verstaan, en deze daardoor letterlijk opvatten.

Een derde punt is, dat men niet inziet dat de teksten van het Oude en het Nieuwe Testament  een ontwikkeling laten zien.

De door vrijzinnige geleerden ontwikkelde methode om de bijbel te lezen, namelijk de historisch-kritische manier van lezen (kritisch is overigens niet afbrekend, maar onderscheidend) leert dat die teksten getuigen van geestelijke ontwikkelingen, onder andere ten aanzien van hoe men over God dacht in de loop der tijden. En dat brengt ons nog tot een vierde punt. Teksten, geschreven in een bepaalde culturele en historische context moeten in dat kader worden begrepen. De culturele context van de bijbel was een typisch patriarchale. De mannendominantie was er heel kenmerkend. Het is dan ook niet verwonderlijk dat God bij uitstek als een mannelijke figuur werd voorgesteld. Zowel het Jodendom als het Christendom zijn in hun Godsopvatting eenzijdig mannelijk ingesteld.

Een kleine correctie op die eenzijdigheid vind je in teksten over de (vrouwelijk opgevatte) wijsheid in het Jodendom en in de figuur van Maria in de katholieke traditie. In bv. het Hindoeïsme vindt men daarentegen belangrijke Godinnen naast Goden.

Natuurlijk vinden moderne gelovigen, vooral feministische, terecht dat een eenzijdig mannelijk voorgestelde God niet meer past in deze tijd. Zo is er nu verzet gerezen tegen het herinvoeren van de H (hoofdletter), als men over God spreekt in de herziene nieuwe bijbelvertaling. Men wil de hoofdletter daar weer door een kleine “h” vervangen. De critici vinden dat als God een Mysterie is, die hoofdletter ten onrechte zijn mannelijkheid beklemtoont. Hier treedt echter een denkfout op. De Joodse tekst schildert God af als een mannelijk wezen, dat is nu eenmaal zo. De grote letter wil eerbied uitdrukken. Je mag dus niet de (eenzijdige) mannelijkheid van de bijbelse God trachten weg te moffelen of te verzachten. Je kunt alleen zeggen: die Godsvoorstelling past niet meer in de moderne Westerse cultuur en in een moderne geloofsopvatting. Daar past veel beter het begrip Mysterie. Dat is noch mannelijk, noch vrouwelijk.

Rob Nepveu


Streaming

Wat vinden we het jammer dat we alweer zo lang niet bij elkaar kunnen komen. Wat zijn we blij dat er dankzij ‘streaming’ toch verbinding is! Vaak kunt u op zondagmorgen om half elf de dienst volgen via www.youtube.nl waar u ‘majellakapel’ moet intypen. Afgelopen zondag werd de uitzending verzorgd door (v.l.n.r.) Daniël Brüggen, Lisa Schonewille en Jan Vos. Complimenten aan deze drie mensen voor het resultaat dat zij inmiddels hebben weten te bereiken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *