Wie zijn wij

Wie zijn de Vrijzinnigen Naarden-Bussum?

De Vrijzinnigen Naarden-Bussum is een vereniging van mensen die
steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof. Zij doet dat
op een ondogmatische wijze, gekenmerkt door:
– verwondering over het bestaan
– mededogen met al wat leeft
– vertrouwen dat het leven zin heeft

De Vrijzinnigen zijn geworteld in het vrijzinnig christendom, dat
wordt gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en
verdraagzaamheid. Daarnaast kennen de Vrijzinnigen ook een
religieus-humanistische traditie.

Midden in de steeds veranderende samenleving laten de Vrijzinnigen zich inspireren door die religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden.

De afdeling Naarden-Bussum van de Vrijzinnigen Nederland is een kleine geloofsgemeenschap die open staat voor mensen met een heel uiteenlopende achtergrond.
Omdat zij geen kerk is in juridische zin kan iedereen die dat wil lid worden, zonder daarvoor het lidmaatschap van een kerk op te hoeven zeggen.

De afdeling Naarden-Bussum van de Vrijzinnigen biedt voor leden en belangstellenden:

– Een plaats voor open en ondogmatische bezinning en viering op de
zondagmorgen. Deze ochtenden staan onder leiding van de eigen voorganger
of van een gastspreker. Na afloop is er gelegenheid elkaar bij een
kopje koffie te ontmoeten.
Een enkele keer vervalt deze bijeenkomst
en wordt vervangen door een lezing of andere ontmoeting op de
zondagmiddag. Ook is er af en toe een gemeenschappelijke dienst met
andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de regio.

– Begeleiding bij de zoektocht naar zingeving. Er worden
verschillende soorten cursussen gegeven en er zijn gespreksgroepen over
actuele thema’s, literatuur en film.

– Pastorale hulp en begeleiding bij levensvragen.

– Het mogelijk om de doop te laten bedienen, een relatie in te laten zegenen of een uitvaart te laten verzorgen.